Douane intensiveert aanpak systeemstoringen

 In Algemeen nieuws

Door technische storingen is de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de Douane niet op het niveau dat de Douane met het bedrijfsleven heeft afgesproken. De douane is zich volledig bewust van de overlast die ondernemingen hiervan ondervinden in hun administratieve en logistieke processen. Al geruime tijd spant de douane zich in om de stabiliteit van deze systemen te verbeteren, maar tot nog toe blijft het gewenste resultaat uit. Met een geïntensiveerde aanpak wil de douane daarin verandering brengen.

De Douane beseft terdege dat de onbetrouwbaarheid van zijn IT-systemen een negatieve impact heeft op de logistiek in Nederland. Dat gebruikers spanningen ervaren in relatie tot bijvoorbeeld hun opdrachtgevers en vervoerders. En dat bedrijven hun frustraties uiten richting hun koepelorganisaties. De douane ziet dat die koepels hun uiterste best doen een bijdrage te leveren aan het verhelpen van storingen, door de ervaringen van hun leden uitvoerig met de douane te bespreken.

Vanzelfsprekend spant de douane zich enorm in voor stabielere systemen. Toch heeft de douane steeds te kampen met diverse, omvangrijke en complexe storingen, met telkens een andere oorzaak. Een snelle, eenduidige en eenvoudige oplossing blijkt dan ook niet voorhanden. Daarom pakt de douane de problematiek aan in de keten, op de volgende structurele, planmatige wijze:

1. AGS stabieler maken
Met de IT-leverancier werkt de douane aan een stapsgewijze verbetering van AGS. Daarvoor zijn geregeld tussentijdse releases nodig. Dit dwingt de douane om AGS zo nu en dan voor korte tijd uit productie te nemen, wat zij helaas alleen kort van tevoren kunnen aankondigen. Dit leidt dus tot tijdelijke onbeschikbaarheid van AGS en ongemak voor het bedrijfsleven, maar uiteindelijk komt het de performance van AGS ten goede.

2. Programma HBDS afronden
In het tweede kwartaal van 2018 rondt de douane het in 2012 gestarte programma Hoogbeschikbaarheid Douanesystemen (HBDS) af. Door infrastructurele verbeteringen leidt het uitrollen van nieuwe releases tegen die tijd niet meer tot onbeschikbaarheid van de systemen. Ook is de Douane dan in staat het berichtenverkeer beter te monitoren, zodat storingen makkelijker kunnen worden voorkomen. En als zich onverhoopt toch storingen voordoen, kan de douane hierover sneller communiceren met het bedrijfsleven.

3. Digipoort-problematiek aanpakken
Sinds 2016 loopt een belangrijk deel van het berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven via Digipoort. Bij de overgang van de douaneberichten naar Digipoort zijn knelpunten ontstaan, omdat onderhoud aan en storingen in Digipoort leiden tot een lagere beschikbaarheid van douanesystemen. Bovendien is de douane niet altijd op de hoogte van dit onderhoud en deze storingen, waardoor zij hierover niet (tijdig) kunnen communiceren met klanten. Weliswaar liggen deze knelpunten buiten de directe invloedssfeer van de Douane, maar door op te schalen kan de douane ze met gezamenlijk overheidsoptreden wegnemen. Een speciale taskforce moet hier op korte termijn voor zorgen.

De verwachting is dat deze brede aanpak van de douane zal bijdragen aan een structurele verbetering van het elektronisch berichtenverkeer tussen Douane en bedrijven. De douane gaat de voortgang van deze aanpak periodiek bespreken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Vervolgens communiceren zij hierover via daarvoor geëigende kanalen als www.douane.nl en het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact met ons op.

Recente berichten