Privacy statement Customs Support

Verwerking persoonsgegevens

Customs Support verwerkt persoonsgegevens om haar klanten te bedienen en om haar taken uit te voeren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Customs Support (Group) ondersteunt haar klanten op het gebied van douane-expeditie en douaneformaliteiten. Hierbij verzorgt Customs Support niet alleen de invoer -, uitvoer – en transitaangiften bij de Douane maar daarbij kan Customs Support ook optreden als fiscale vertegenwoordiger, toegelaten afzender en toegelaten geadresseerde. Daarnaast ondersteunt Customs Support haar klanten bij de inhoudelijk complexe douanezaken zoals (douane)vergunningsaanvragen, indelings-, en bezwaarprocedures.

In het kader van vorengenoemde werkzaamheden heeft Customs Support te maken met specifieke wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens in verband met de werkzaamheden van Customs Support is in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn.

Het gaat daarbij in elk geval om de volgende werkzaamheden en doelen:

  • Voor het uitvoeren van opdrachten, namelijk het opmaken van douaneaangiften;
  • Voor het uitvoeren van opdrachten, namelijk het opmaken van btw-aangiften;
  • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, zoals de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de Omzetbelasting 1969, het Douanewetboek van de Unie, de Algemene Douanewet, de Algemene Douaneregeling en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gericht op dienstverlening of het voldoen aan een wettelijke plicht, is Customs Support afhankelijk van uw persoonsgegevens. Zonder de benodigde persoonsgegevens kan Customs Support niet instaan voor de behandeling van de opdrachten of het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Daarmee bestaat de kans dat wij onze diensten aan u moeten beëindigen, weigeren of staken.

Website

Customs Support maakt gebruik van cookies waarmee IP-adressen worden opgeslagen en waarmee wij surfgedrag op onze website kunnen analyseren. Ons cookiestatement bevat meer informatie hierover.

Uitwisseling van gegevens

Customs Support deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zo zal Customs Support in het kader van een administratieve controle door Douane en/ of Belastingdienst, alsmede in het kader van een strafrechtelijke procedure gegevens door moeten gegeven aan de Douane, Belastingdienst en/ of FIOD (Fiscale- Inlichtingen en Opsporingsdienst).

Veilige verwerking

Customs Support neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo veel mogelijk wordt voorkomen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen wij onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Customs Support heeft als verwerkingsverantwoordelijke twee Functionarissen Gegevensbescherming in dienst.

Contactgegevens van deze functionarissen:
Dhr. M. (Marc) Verkaik, tevens manager Customs & Compliance
Mw. M. (Mihri) Kizilgöz LLB., tevens manager Customs & Compliance Knowledge.
E-mail: compliance@customssupport.com

Vragen

Als u na het doornemen van deze verklaring vragen heeft over de manier waarop Customs Support omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u een bericht sturen naar:

Customs Support
T.a.v. de afdeling Customs & Compliance
Willem Barentszstraat 11-19
3165 AA Rotterdam-Albrandswaard

Bewaartermijn persoonsgegevens

Customs Support bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt in de (digitale) systemen en bewaart deze gedurende de wettelijke bewaartermijnen, doch niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Wijzigingen in dit statement

Dit privacy statement kan met regelmaat worden aangepast. Het statement dat u op dit moment leest dateert van 25 mei 2018.