Het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) en de douane

Wat het EU-klimaatbeheersingsinitiatief voor ingevoerde goederen voor jou betekent
Image
A plant within a light bulp emerging from ground

De Europese Unie wil in 2050 koolstofneutraal zijn, ook voor goederen die uit derde landen worden ingevoerd. Lees in dit artikel hoe het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (in het Engels: Carbon Border Adjustment Mechanism, kortweg: CBAM) zal worden ingevoerd.

Wat is dit mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM)? 

Het mechanisme is een initiatief in de Europese Unie dat bedoeld is om 'koolstoflekkage’ te bestrijden. Dit is de term voor productie-emissies die buiten de Europese Unie vrijkomen.  

Hoewel de Europese Unie de emissies van binnenlandse fabrikanten kan reguleren, kunnen bedrijven die goederen importeren dezelfde producten in het vrije verkeer brengen die zich niet aan deze normen hoeven te houden. Dit heeft ertoe geleid dat veel bedrijven hun productie uitbesteden om zo geen premie te hoeven betalen. 

Om ervoor te zorgen dat de emissies op de hele markt worden gereguleerd, heeft de Europese Unie de CBAM ontwikkeld om importeurs verantwoordelijk te stellen voor het koolstofneutraal maken van hun zendingen door de aankoop van koolstofkredieten. 

Als u een product importeert dat onder de CBAM valt, moet u de uitstoot neutraliseren door een groen initiatief te sponsoren dat de hoeveelheid koolstof die tijdens uw productieproces wordt geproduceerd tegengaat.  

De kosten van CBAM-certificaten worden bepaald door de huidige EU-emissiehandelssysteem (ETS) rechten voor dat product. Zodra het Carbon Border Adjustment Mechanism volledig ten uitvoer is gelegd, zal het naar verwachting ten minste 50% van de emissies voor onder het ETS vallende grondstoffen dekken. 

Welke grondstoffen vallen onder het koolstofgrensaanpassingsmechanisme? 

Het koolstofgrensaanpassingsmechanisme (CBAM) zal meer grondstoffen in de regeling opnemen naarmate het testen, de tenuitvoerlegging en de geleidelijke afschaffing van de gratis ETS-emissierechten vorderen. 

Om te beginnen zullen enkele producten uit de volgende sectoren onder het initiatief vallen: 

 • Cement
 • Werken van ijzer en staal
 • Meststoffen
 • Artikelen van aluminium
 • Elektrische onderdelen
 • Waterstof
 • Chemicaliën

Het mechanisme is niet van toepassing op: 

 • Zendingen met een waarde van minder dan EUR 150,00. 
 • Persoonlijke bezittingen waarbij de CBAM-gerelateerde producten een waarde hebben van minder dan EUR 150,00. 
 • Militaire bewegingen. 

Als je CBAM-gerelateerde producten importeert in de Europese Unie, boek dan een quick scan met een van onze consultants. Onze consultants kunnen u uitleg geven over hoe u uw documentatie mogelijk moet veranderen om de emissies op een correcte manier aan te geven. 

Hoe wordt de CBAM gefaseerd ingevoerd? 

Overgangsfase 

De eerste fase van het Carbon Border Adjustment Mechanism gaat in op 1 oktober 2023 en eindigt op 31 december 2025. Gedurende deze periode moet je kwartaalverslagen indienen bij de CBAM-commissie waarin de volgende gegevens worden vermeld: 

 • Hoeveelheid van het ingevoerde product. 
 • Directe en geïntegreerde koolstofemissies. 
 • Koolstofkosten in het land van oorsprong. 
 • Te betalen compensaties. 

Je eerste verslag moet rond 31 januari 2024 worden ingediend.  

Operationele fase 

Vanaf 1 januari 2026 is de aankoop van CBAM-certificaten verplicht voor alle invoer van aanverwante producten. Je moet voor je invoer jaarlijks aangifte doen bij de Commissie. Dit kan rechtstreeks of via een door de CBAM erkende declarant.  

Je eerste aangifte moet uiterlijk op 31 mei 2027 worden ingediend. Je kunt je informatie niet bij de douane indienen als je geen CBAM-erkende aangever bent. 

Welk effect zal het mechanisme hebben op de handelsprijzen? 

Het Carbon Border Adjustment Mechanism zal de kosten van je goederen verhogen als de emissies nog niet aan de normen voldoen. Ook zal dit extra administratiekosten voor je bedrijf met zich meebrengen vanwege de extra rapportage. 

Als je goederen niet aan de CBMA-eisen voldoen, kun je extra kosten verwachten voor de compensatie van koolstofemissies bij de oorsprong, of door de aankoop van CBAM-certificaten. 

Deze kosten gelden echter ook voor andere leveranciers in je branche. Alleen importeurs die al kopen bij leveranciers met lagere emissiereducties hebben een voordeel. 

Spreek met een van onze douaneconsultants zodat je vandaag nog je potentiële leveranciers kunt evalueren. 

CBAM-wetgeving is nog in de maak 

De definitieve regelgeving en protocollen voor het Carbon Border Adjustment Mechanism zijn nog in behandeling. Het mechanisme is voortgekomen uit het Fit for 55-initiatief, dat tot doel heeft de EU-wetgeving te herzien zodat de Europese Unie haar uitstoot tegen 2030 met 55% kan verminderen. 

Verwacht wordt dat de wetgeving tegen 1 januari 2024 zal worden bevestigd en in werking zal treden. Wees ervan bewust dat je verslagperiode vóór deze datum begint, maar dat je eerste kwartaalverslag daarna moet worden ingediend. 

Krijgt je te maken met het mechanisme voor de aanpassing van de koolstofgrens? 

Als je hulp nodig hebt bij de voorbereiding op het CBAM of andere milieu-initiatieven, neem dan contact met ons op voor meer informatie.