De gevolgen van handelsovereenkomst tussen EU en Verenigd Koninkrijk voor preferentiële oorsprong

Image
Cargo Terminal with a graphic multimodal overlay

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven aan beide zijden van het Kanaal. Bedrijven aan beide zijden moeten nu douaneaangiften indienen. Er geldt een 0%-tarief voor producten die tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld, maar alleen als de producten afkomstig zijn uit de EU of het VK.

Geen rechten op "van oorsprong zijnde goederen

Een van de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst is dat er geen rechten van toepassing zijn op goederen waarvan is aangetoond dat zij van oorsprong zijn. Deze goederen van oorsprong zijn producten van oorsprong uit hetzij de Europese Unie hetzij het Verenigd Koninkrijk, op basis van de preferentiële oorsprongsregels van de douane.

Gevolgen voor uw producten

Om de oorsprong van uw producten te bepalen, moet u een aantal stappen in overweging nemen:

  • Bepaal de tariefindeling van het product
  • Controleer uw product en ga na of uw product onderworpen is aan invoerrechten in het VK of de EU
  • Als er rechten van toepassing zijn, controleer dan de oorsprong op basis van de algemene regels van preferentiële oorsprong
  • Controleer of uw product niet is uitgesloten van de preferentiële behandeling vanwege onvoldoende verwerking.
  • Wanneer is een product "van oorsprong"?

Er zijn twee manieren waarop een product als "van oorsprong" kan worden beschouwd.

Ten eerste kan het product uitsluitend geproduceerd of verkregen zijn op het grondgebied van een land, zonder gebruik te maken van materiaal uit een ander land. Geen enkele manipulatie of verandering in een ander land is toegestaan, behalve bepaalde minimale bewerkingen om ze in goede staat te houden. Dit wordt genoemd: geheel en al verkregen.

Ten tweede is het product in belangrijke mate getransformeerd. In dat geval zijn de productspecifieke voorschriften (PSR) van toepassing. Deze PSR worden vastgesteld in de vorm van:
 

  • Een wijziging van tariefpost
  • een specifieke be- of verwerking
  • de ad-valorem- of "toegevoegde waarde"-regel

Hoe de oorsprong aan te tonen

Importeurs moeten aantonen dat hun goederen van oorsprong zijn en voor de preferentie in aanmerking komen. Er zijn twee manieren om de preferentie aan te vragen.

De eerste is een verklaring van oorsprong die door de exporteur op een handelsdocument wordt ingevuld. De tekst van de oorsprongsverklaring is hier te vinden.

De tweede manier is de zogenaamde kennis van de importeur. In het geval van kennis van de importeur ligt de bewijslast bij de importeur. De importeur heeft documentatie van de exporteur nodig waaruit blijkt dat de geleverde producten van preferentiële oorsprong zijn. Of de douane het eens is met de oorsprong hangt af van de kwaliteit van de documenten. Omdat de importeur weinig of geen invloed heeft op de documenten die de exporteur verstrekt, wordt de kennis van de importeur niet aanbevolen om de oorsprong aan te tonen. Een uitzondering hierop kan zijn wanneer de handel een intercompany-transactie is.

De uitdagingen van het vaststellen van de oorsprong

Het bepalen van de oorsprong is relatief eenvoudig wanneer de producten afkomstig zijn van één bron met slechts enkele componenten. Wanneer er veel componenten uit veel bronnen zijn, wordt het ingewikkeld. De eisen voor de oorsprong verschillen per land, zodat wat in het ene land als preferentiële oorsprong uit de EU kan worden beschouwd, in een ander land als oorsprong uit China kan worden beschouwd.
 

Een andere uitdaging is het bewijzen van de oorsprong. De preferentiële oorsprong moet altijd met documenten worden bewezen. Als bepaalde onderdelen verschillende keren zijn gekocht en doorverkocht, zijn voor al deze stappen documenten vereist. Als onderdelen in een van deze stappen zijn verwerkt, wordt het nog ingewikkelder.

Indien uw product componenten bevat uit zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk kunt u bilaterale cumulatie toepassen. Bilaterale cumulatie wordt toegepast tussen twee landen waar een vrijhandelsovereenkomst of een autonome overeenkomst een bepaling bevat die hen toestaat de oorsprong te cumuleren. Alleen producten of materialen van oorsprong komen voor deze regeling in aanmerking. 
 

Zorg ervoor dat de oorsprong correct wordt bepaald

In sommige gevallen kunt u nog steeds profiteren van preferentiële tarieven, zelfs als uw product niet volledig voldoet aan de eisen voor oorsprong. Er is een tolerantie van 10-15% die van toepassing kan zijn.

Als u er zeker van wilt zijn dat u de oorsprong van uw producten correct hebt bepaald en dat de documenten ter staving van die oorsprong in orde zijn, laat er dan een deskundige naar kijken. Onze consultants zijn opgeleid en hebben een ruime ervaring als het gaat om het bepalen van de oorsprong, het evalueren van het bewijs van oorsprong en het helpen bij het oplossen van eventuele lacunes in het bewijsmateriaal.

Wanneer de oorsprong niet correct is bepaald, worden u preferentiële tarieven geweigerd, kunnen u boetes worden opgelegd of kan uw goederen de toegang tot het land worden geweigerd. 

Goederen heen en weer sturen met preferentiële tarieven?

Bedrijven die goederen heen en weer zenden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld voor verwerking, moeten er rekening mee houden dat de preferentiële oorsprong niet voor altijd is. Als u de oorsprong van uw product hebt aangetoond en u het met gebruikmaking van het preferentieel tarief hebt ingevoerd, verliest uw product zijn preferentiële status. 


Take the load off your mind

Heeft u vragen over de preferentiële oorsprong, het bewijs van oorsprong, de oorsprongsverklaring, de kennis van de importeur of een andere vraag over de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in het kader van de nieuwe handelsovereenkomst, neem dan contact op met een van onze specialisten